Saigon Precision Company Ltd. - Nhà Máy 1 (Misumi Group Inc)

Saigon Precision Company Ltd. - Nhà Máy 1 (Misumi Group Inc)

Lô 15, 17, 19 A, Đường 2, KCX-Sai Gon, Linh Trung 1, Thủ Đức (Head office), Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 38.974.387