Bạn là người tài giỏi? Bạn có kỹ năng? Nhưng bạn vẫn thất nghiệp! Điều này không hề lạ. Đôi khi những điều đơn giản nhất lại khiến bạn không thêm tìm được công việc như ý